AKTUALNOŚCI


Nie możemy do tego dopuścić

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni był zawsze wielkim wydarzeniem dla polskiego środowiska filmowego oraz jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Niestety od kilku lat obserwujemy postępujący proces jego degradacji. 

Wyraża się to między innymi w rezygnacji z funkcji Dyrektora Artystycznego oraz zupełnej marginalizacji Zespołu Selekcyjnego, którego wpływ na ostateczną selekcję filmów do Konkursu Głównego jest tak naprawdę znikomy.

Nie może być tak, że wszystkie merytoryczne decyzje, włączając w to zwłaszcza wybór filmów do Konkursu Głównego, podejmuje Komitet Organizacyjny, reprezentujący  fundatorów festiwalu. Takie rozwiązanie nieuchronnie prowadzi do konfliktu interesów, w którym instytucje finansujące nie tylko sam festiwal, ale i poszczególne filmy zgłoszone do Konkursu Głównego, decydują o selekcji filmów do tego konkursu, a także odpowiadają za wybór jury. Traci na tym wiarygodność festiwalu, a co za tym idzie – jego prestiż, który z roku na rok jest coraz mniejszy. 

Tak ważny festiwal nie może odbywać się w atmosferze niejasności i niedomówień, 

a środowisko filmowe musi mieć pewność co do uczciwości i przejrzystości procesu selekcyjnego i przebiegu samego Konkursu. 

Jesteśmy przekonani, że tylko taki festiwal, który będzie wolny od politycznych i ekonomicznych nacisków, ma szansę stać prawdziwym świętem polskiego kina. 

W innym wypadku grozi mu prowincjonalizacja, a nawet bojkot ze strony twórców, którzy będą zmuszeni szukać bardziej wiarygodnego forum dla prezentowania własnej twórczości. 

Nie możemy do tego dopuścić. 

Uważamy, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrzebuje głębokiej reformy. Niezbędne są zmiany w regulaminie festiwalu, które zapewnią środowisku filmowemu realny wpływ na kształt festiwalu oraz zagwarantują transparentność i uczciwość procesu selekcyjnego. Nie uda się to bez zapewnienia całkowitej niezależności Zespołowi Selekcyjnemu, składającego się z uznanych twórców, jak i bez przywrócenia funkcji Dyrektora Artystycznego, którym powinien zostać prawdziwy człowiek kina z niekwestionowanym dorobkiem i uznaniem w środowisku filmowym. 

W imieniu Gildii Reżyserów Polskich chcielibyśmy przedstawić Państwu projekt zmian w regulaminie festiwalu, odpowiadający na te postulaty, bez których spełnienia Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nigdy nie odzyska prestiżu, na jaki zasługuje. 

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 września w Gdyni przedstawiciele Gildii Reżyserów Polskich przedstawili propozycję nowego regulaminu Festiwalu.

– Polskie filmy mają w ostatnim czasie dobrą passę. Mamy w tej sprawie coś ważnego do powiedzenia. Otóż, jeżeli chcemy tę dobrą passę podtrzymać, potrzebna jest reforma festiwalu w Gdyni – powiedział Andrzej Jakimowski, Przewodniczący Gildii Reżyserów, otwierając konferencję – Filmy, które przywozimy na festiwal, zasługują na to, żebyśmy mogli o nich szczerze porozmawiać, a taka rozmowa wymaga zaufania.

– Chcielibyśmy ufać, że do Konkursy Głównego zostaną wybrane rzeczywiście najlepsze filmy, i że jury nie będzie podlegało naciskom, zaś pokazom naszych filmów będzie towarzyszyć rozmowa na wysokim poziomie – kontynuował Jakimowski.

Niestety, jak na razie festiwal w Gdyni nie cieszy się aż tak dużym zaufaniem. Ale może się cieszyć. Wystarczy, żebyśmy przestrzegali kilku prostych zasad, a na pewno uda się podnieść jego renomę.

Od kilku miesięcy analizujemy Regulamin Festiwalu i mamy pełne przekonanie, że należy go uprządkować. Dzisiaj przedstawiamy Państwu efekt naszej pracy i konkretne propozycje.

Po pierwsze, festiwal musi mieć dyrektora artystycznego.

Dyrektor artystyczny powinien odpowiadać za artystyczny kształt festiwalu. Taki dyrektor może być wybierany tylko przez naprawdę kompetentne grono. Proponujemy by był to zespół pięciu laureatów Złotych Lwów.

Po drugie, Zespół selekcyjny powinien być całkowicie niezależny od Komitetu Organizacyjnego.

Zespół selekcyjny wybierający filmy do Konkursu Głównego powinien być całkowicie niezależny od Komitetu Organizacyjnego. Organizatorzy Festiwalu, którzy go finansują, nie powinni ingerować w wybór filmów. W uzasadnionych przypadkach, Komitet Organizacyjny  powinien mieć prawo uzupełnienia listy filmów konkursowych, ale bez wchodzenia w spór z Zespołem Selekcyjnym, jak to miało miejsce w tym roku. To powinna być osobna i jawna decyzja, za którą odpowiedzialny byłby komitet. Tegoroczny spór był żenujący i niepotrzebnie zrujnował zaufanie do Komitetu. Dobrze, że udało się go zażegnać.

Po trzecie,  Festiwal potrzebuje forum wymiany opinii.

Festiwal powinien zadbać o atmosferę fermentu, dyskusji twórczych, rozwijających sztukę filmową. Powinien być miejscem wymiany myśli i zapewnienie takiego forum powinno być jednym z ważnych zadań dyrektora artystycznego.

Poniżej publikujemy pełną treść proponowanego regulaminu. Pod tekstem plik do pobrania.

PROPOZYCJA REGULAMINU 45. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH

§ 1.

1. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, zwany dalej „Festiwalem”, odbywa się w Gdyni, ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem polskiej, fabularnej twórczości kinowej.
2. Celem Festiwalu jest promocja polskiej sztuki filmowej w kraju i za granicą, a także wyróżnienie najlepszych filmów fabularnych oraz ich twórców.
3. Festiwal odbywa się co roku w terminie ustalonym przez Komitet Organizacyjny.

§ 2.

1. Komitet Organizacyjny nadzoruje prace nad przebiegiem organizacyjnych przygotowań do Festiwalu.
2. W skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wchodzą:
a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
b) Polski Instytut Sztuki Filmowej,
c) Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
d) Samorząd Województwa Pomorskiego,
e) Miasto Gdynia,
zwani dalej „Organizatorami”,
oraz Współorganizatorzy, Przewodniczący Rady Programowej, Dyrektor Festiwalu.
3. Współorganizatorami Festiwalu są:
a) Telewizja Polska SA,
b) Instytut Adama Mickiewicza,
c) Narodowe Centrum Kultury,
d) inni partnerzy Festiwalu, przyjmowani na wniosek członka Komitetu Organizacyjnego,
za zgodą większości Organizatorów.
4. Do prac Komitetu Organizacyjnego każdy z Organizatorów deleguje jednego przedstawiciela.
5. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festiwalu, którego wyznacza na trzyletnią kadencję Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród członków Komitetu Organizacyjnego.
6. Do kompetencji Komitetu Organizacyjnego należy w szczególności:
a) zatwierdzanie programu, budżetu i patronatów medialnych Festiwalu,
b) prawo do uzupełnienia Konkursu Głównego o 3 filmy, których nie wybrał Zespół Selekcyjny.
c) organizowanie pozakonkursowych wydarzeń, w tym zwłaszcza uroczystych pokazów filmów o szczególnej randze medialnej.

7. Komitet Organizacyjny podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji Festiwalu inne podmioty państwowe, społeczne i prywatne, krajowe i zagraniczne, które zamierzają wnieść wkład rzeczowy lub finansowy w przygotowanie i realizację Festiwalu.

§ 3.

1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą:
a) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Przewodniczący Komitetu Honorowego,
b) Przedstawiciel Państwa będącego Gościem Honorowym Festiwalu,
c) Marszałek Województwa Pomorskiego,
d) Prezydent Miasta Gdyni,
e) Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
f) przedstawiciele współorganizatorów,
g) inne ważne osobistości życia publicznego.
2. O patronat nad Festiwalem do wysokich przedstawicieli władz Państwa zwraca się Przewodniczący Komitetu Honorowego.

§ 4.

 1. Rada Programowa Festiwalu nadzoruje przebieg merytorycznych przygotowań do Festiwalu.
 2. Rada Programowa Festiwalu składa się z uznanych twórców filmowych, reprezentujących różne profesje filmowe, różnorodną estetykę filmową i różne pokolenia oraz osoby zasłużone dla kinematografii polskiej.
 3. Rada Programowa wyłania drogą głosowania Przewodniczącego Rady Programowej.
 4. Skład Rady jest poszerzany corocznie o laureatów Złotych i Srebrnych Lwów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ponadto, Przewodniczący Rady Programowej co roku proponuje maksymalnie 4 wybitnych przedstawicieli świata filmu do zasiadania w Radzie Programowej. Rada Programowa zatwierdza ich wybór drogą głosowania. 
 5. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/3 składu Rady Programowej.
 6. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:
  a) proponowanie wydarzeń artystycznych do programu Festiwalu,
  b) proponowanie kandydatów do nagrody za całokształt twórczości („Platynowe Lwy”),
  c) pomoc w promocji Festiwalu oraz w kształtowaniu zewnętrznego wizerunku Festiwalu,
  d) zwracanie się z wnioskami i propozycjami dotyczącymi organizacji Festiwalu do Komitetu Organizacyjnego,
  e) prawo do uczestnictwa jej członków w Zespole Selekcyjnym.
 7. Zespół Selekcyjny składa się z co najmniej 5 osób wyłonionych w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego spośród członków Rady Programowej Festiwalu. Wyboru Zespołu Selekcyjnego dokonuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
 8. Członkowie Zespołu Selekcyjnego nie mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani
  w produkcję filmów zgłoszonych do Konkursu Głównego Festiwalu. Nie mogą być także związani rodzinnie lub podlegać służbowo osobom zaangażowanym w proces produkcji filmów zgłoszonych do Konkursu Głównego na kluczowych stanowiskach twórczych
  i produkcyjnych. 
 9. Kadencja Zespołu Selekcyjnego trwa jeden rok od momentu jego powołania.

§ 5

1. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.
2. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu kieruje Dyrekcja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3. W skład Dyrekcji Festiwalu wchodzą:

– Dyrektor Festiwalu,
– Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

4. Dyrekcja Festiwalu powoływana i odwoływana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Kadencja Dyrektora Festiwalu wynosi 3 lata.
6. Dyrektor Artystyczny Festiwalu wyłaniany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez Komitet Organizacyjny i powoływany po werdykcie Komisji Konkursowej, na wniosek Komitetu Organizacyjnego, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą reżyserzy – laureaci Złotych i Srebrnych Lwów z lat ubiegłych.
8. Członkowie Komisji Konkursowej wybierani są przez Przewodniczącego Rady Programowej.
9. Kadencja Dyrektora Artystycznego wynosi 3 lata.
10. Co roku, po zakończeniu Festiwalu, Komitet Organizacyjny uchwala votum zaufania dla Dyrektora Festiwalu. W przypadku nie udzielenia votum zaufania Dyrektorowi Festiwalu, Komitet może wnioskować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie Dyrektora z funkcji.

§ 6.

1. Na program Festiwalu składają się:
a) Konkurs Główny, w ramach którego przyznawane są nagrody za film oraz nagrody indywidualne twórców i współtwórców filmu
b) Konkurs etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych studentów szkół filmowych, zwany dalej Konkursem Młodego Kina;
c) Konkurs Inne Spojrzenie, pozostający całkowicie w gestii Dyrektora Artystycznego. Oznacza to, że Dyrektor Artystyczny decyduje o selekcji filmów do tego konkursu i o liczbie filmów w konkursie.
d) Panorama Filmu Polskiego, pozostająca całkowicie w gestii Komitetu Organizacyjnego, który dokonuje selekcji z filmów, które nie dostały się do Konkursu Głównego, ani do Konkursu Inne Spojrzenie.
e) oraz inne imprezy i sekcje konkursowe zaproponowane przez Dyrektora Artystycznego.
f) Komitet Organizacyjny ma prawo zorganizować dodatkowe uroczyste pokazy filmów, które nie znalazły się w oficjalnej selekcji Festiwalu.
2. Dyrektor Artystyczny powołuje jury Konkursu Głównego, konkursu Inne Spojrzenie oraz Konkursu Młodego Kina.
3. Dyrektor Artystyczny jest zobowiązany do organizacji w ramach festiwalu szeregu dyskusji, których celem ma być próba uchwycenia aktualnego stanu kina oraz definiujących jego kształt postaw, tematów i estetyk. Dyrektor Artystyczny ma dążyć do stworzenia prawdziwej platformy spotkania dla twórców w celu zapewnienia im warunków do rozmowy na kluczowe tematy.
4. Dyrekcja Festiwalu zaprasza zainteresowane osoby, stowarzyszenia, instytucje do organizowania, w ramach Festiwalu, spotkań i seminariów, pokazów, wystaw i innych imprez służących rozwojowi sztuki i kultury filmowej.
5. Dyrekcja Festiwalu w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym decyduje o terminach i formule wręczenia nagród w poszczególnych konkursach.

§ 7.

1. Do Konkursu Głównego Festiwalu mogą być zgłoszone filmy fabularne wyprodukowane w Polsce od … roku do … roku, w którym odbywa się Festiwal, stanowiące odrębną całość artystyczną, których minimalny czas projekcji wynosi 70 minut, spełniające warunki techniczne i artystyczne, wymagane dla rozpowszechniania w kinach. Filmy mogą być zgłoszone na taśmie 35 mm, w systemie Digital Betacam, HD lub DCP.
2. W Konkursie Głównym bierze udział nie więcej niż 16 filmów.
3. Filmy do Konkursu Głównego wybiera Zespół Selekcyjny. Zespół Selekcyjny przedstawia listę maksymalnie 12 tytułów, które zdaniem Zespołu Selekcyjnego powinny znaleźć się w Konkursie Głównym Festiwalu. Decyzja Zespołu Selekcyjnego w zakresie wspomnianej listy jest ostateczna i niepodważalna. Filmy te na mocy Regulaminu wchodzą do Konkursu Głównego Festiwalu.
4. Komitet organizacyjny ma prawo dołączyć (drogą głosowania) 3 filmy, które nie pojawiły się na liście Zespołu Selekcyjnego. Jest to tzw. Pula Komitetu.
5. Dyrektor Artystyczny ma prawo dołączyć do Konkursu Głównego jeden film, który nie znalazł się ani na liście Zespołu Selekcyjnego ani w Puli Komitetu.
6. Do Konkursu Młodego Kina mogą być zgłaszane filmy wyprodukowane w Polsce od 1 maja roku poprzedzającego do 30 kwietnia każdego roku, w którym odbywa się Festiwal, zrealizowane na dowolnym nośniku. Filmy mogą być zgłoszone na taśmie 35 mm, w systemie Digital Betacam, HD lub DCP. Selekcji dokonuje Dyrektor Artystyczny przy pomocy powołanego przez niego trzyosobowego zespołu selekcyjnego.
7. Dyrektor Artystyczny sam wskazuje filmy, które znajdą się w Konkursie Inne Spojrzenie. Kryterium wyboru do tej sekcji powinien być odważny eksperyment artystyczny, oraz podejmowanie tematów nieobecnych w głównym nurcie kinematografii. Nagroda ta powinna promować nowe artystyczno-filmowe formy wyrazu, poprzez które kino polskie może ulec znaczącej estetycznej odnowie.

§ 8.

1. Do selekcji do Konkursu Głównego mogą być dopuszczone filmy spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:
a) wiodącym producentem jest polski producent, który posiada minimum 51% wkładu w budżet filmu i 51% praw autorskich majątkowych do filmu,
b) polskim obywatelem jest reżyser filmu, a koproducentem filmu jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, który wnosi minimum 20% wkładu w budżet filmu oraz posiada minimum 20% praw autorskich majątkowych do filmu,
c) oryginalna wersja językowa filmu jest zrealizowana w języku polskim.
4. Filmy zgłoszone do Konkursu Głównego i niezakwalifikowane do niego, mogą być zaprezentowane w sekcji pozakonkursowej, Panoramie Kina Polskiego, za zgodą producenta oraz Komitetu Organizacyjnego.
5. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Zasadach Zgłaszania Filmów do Festiwalu i specjalnym Załączniku Technicznym: dwóch dokumentach zatwierdzanych co roku na wniosek Dyrektora Festiwalu przez Komitet Organizacyjny. Polskojęzyczne filmy zgłoszone do Konkurs Głównego muszą mieć napisy angielskie na kopii projekcyjnej. Jeśli ścieżka dialogowa obejmuje języki inne niż polski, zgłaszający zobowiązany jest pokryć koszty tłumaczenia i wyświetlenia napisów dialogowych w języku polskim i angielskim.

§ 9.

1. Nagrody regulaminowe w Konkursie Głównym przyznaje Jury Konkursu Głównego.
2. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody – Wielką Nagrodę FPFF „Złote Lwy” i Nagrodę FPFF „Srebrne Lwy” – biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) profesjonalny poziom realizacji filmu,
b) walory artystyczne filmu i jego szanse na sukces międzynarodowy na zagranicznych festiwalach filmowych,
c) oryginalność formalną lub tematyczną filmu,
d) osobisty, autorski charakter wypowiedzi artystycznej.
3. Jury ma prawo przyznać Nagrodę Specjalną Jury.
4. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody indywidualne dla twórców filmowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) wyróżniające się w filmie dokonania twórcy,
b) najwyższy poziom profesjonalizmu,
c) złożoność i poziom trudności zadania artystycznego,
d) precyzję i siłę użytych środków wyrazu.
5. Nagrody w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznaje Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych.

6. Nagrody w Konkursie Inne Spojrzenie przyznaje Jury Konkursu Inne Spojrzenie. 

§ 10.

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe* w Konkursie Głównym:
a) Wielka Nagroda FPFF „Złote Lwy” oraz 300.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi filmu (200.000 zł dla reżysera, 100.000 zł dla producenta). Ponadto producentowi wiodącemu filmu, który otrzymał Wielką Nagrodę FPFF „Złote Lwy”, przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na development kolejnego filmu w wysokości 200 000 zł lub 250 000 zł na film historyczny.
b) Nagroda FPFF „Srebrne Lwy” oraz 150.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi (100.000 zł dla reżysera, 50.000 zł dla producenta). Ponadto producentowi wiodącemu filmu, który otrzymał Nagrodę FPFF „Srebrne Lwy”, przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na development kolejnego filmu w wysokości 200.000 zł.
2. Ustala się następujące nagrody indywidualne* w Konkursie Głównym dla twórców filmowych za:
a) reżyserię: 25.000 zł,
b) scenariusz: 25.000 zł,
c) debiut reżyserski lub drugi film: 15.000 zł,
d) rolę kobiecą: 15.000 zł,
e) rolę męską: 15.000 zł,
f) profesjonalny debiut aktorski: 15.000 zł,
g) zdjęcia: 15.000 zł,
h) muzykę: 15.000 zł,
i) scenografię: 15.000 zł,
j) drugoplanową rolę kobiecą: 15.000 zł,
k) drugoplanową rolę męską: 15.000 zł,
l) dźwięk: 15.000 zł,
m) montaż: 15.000 zł,
n) kostiumy: 15.000 zł,
o) charakteryzację: 15.000 zł.

3. Nagrody indywidualne w Konkursie Głównym powinny przede wszystkim uwzględniać profesjonalizm i znaczenie wkładu poszczególnych twórców w ostateczny kształt filmu. Nagroda za reżyserię nie powinna dublować się z nagrodami: „Złote Lwy” lub „Srebrne Lwy”. Nagroda za reżyserię nie powinna dublować się z nagrodą za debiut reżyserski lub drugi film.
4. Ustala się następujące nagrody regulaminowe* w Konkursie Filmów Krótkometrażowych:
a) nagroda za najlepszy film: 15.000 zł,
b) nagroda specjalna: 10.000 zł,
c) wyróżnienie: 5.000 zł.
5. Komitet Organizacyjny Festiwalu może przyznać Nagrodę FPFF „Platynowe Lwy” dla twórcy filmowego za całokształt twórczości. Laureata nagrody proponuje Rada Programowa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Laureat otrzymuje statuetkę oraz 30.000 zł.
6. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury może poszerzyć zakres kategorii nagród, nie powinno to jednak spowodować zwiększenia ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody regulaminowe. W wyjątkowych przypadkach Jury może odstąpić od przyznawania nagrody, w którejś z wymienionych kategorii, z wyjątkiem nagród określonych w § 10 ust. 1.
7. Komitet Organizacyjny może zdecydować o podwyższeniu kwot nagród regulaminowych.
8. Ustala się Nagrodę Złotego Pazura w Konkursie Inne Spojrzenie w wysokości 20.000 pln.
9. Ustala się Nagrodę Publiczności w Konkursie Głównym dla reżysera filmu w wysokości 15.000 zł, przyznawaną przez widzów Festiwalu drogą głosowania przebiegającego w kinach festiwalowych.

*Podane kwoty są kwotami brutto.

§ 11.

1. Do udziału w Konkursie Głównym Festiwalu i Konkursie Filmów Krótkometrażowych filmy zgłaszają ich producenci lub Polski Instytut Sztuki Filmowej na podstawie Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych mogą zgłaszać również szkoły filmowe.
2. Filmy zgłaszane są zgodnie z Zasadami Zgłoszeń Filmów do Festiwalu, ogłaszanymi co roku przez Dyrekcję Festiwalu.
3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Zasad Zgłoszeń Filmów do Festiwalu.

§ 12.

1. Komitet Organizacyjny oraz Przewodniczący Rady Programowej mają prawo proponować zmiany w regulaminie festiwalu. 

2. Wszystkie zmiany w regulaminie muszą zostać zatwierdzone przez Radę Programową Festiwalu w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy udziale 1/3 członków Rady Programowej. 

pobierz plik z Projektem Nowego Regulaminu w formacie pdf:

FPFF_projekt Regulaminu Gildia Reżyserów Polskich