O nas


Spektakularne sukcesy polskiego kina są wynikiem udanych reform przeprowadzonych w kinematografii. Powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a wcześniej uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o kinematografii, przyczyniły się do powrotu naszego kina do formy, którą docenili polscy widzowie i krytycy, europejskie festiwale i Amerykańska Akademia Filmowa.

Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich, nawiązując do dobrej tradycji tzw. Rady Reżyserów (Koła Reżyserów istniejącego kiedyś przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich), czuje się powołany do i odpowiedzialny za kontynuowanie tych reform.

Praktyka życiowa stworzyła nowe problemy i postawiła nowe wyzwania przed środowiskiem filmowym, których rozwiązywanie i którym sprostanie nie może się udać bez naszego udziału. Uważamy, że w czasach, gdy fetyszyzuje się box-office, a film traktowany jest jak doraźny produkt przemysłu rozrywkowego, to reżyserzy, dla których film wciąż pozostaje przede wszystkim dziełem sztuki, powinni mieć decydujący wpływ na przyszłość polskiego kina. Jesteśmy przekonani, że jego kształt nie powinien być ograniczony do trójkąta producent-dystrybutor-widz, a spuścizna i dorobek polskiego kina zobowiązują twórców do utrzymania kontaktu z tym ostatnim według najlepszych standardów.

Napisz do nas

 

Zarząd Gildii Reżyserów Polskich:

 

Agnieszka Holland, honorowa przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich

Andrzej Jakimowski, przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich

Sławomir Fabicki, członek Zarządu

Anna Jadowska, członkini Zarządu

Bartosz Konopka, członek Zarządu

Jan P. Matuszyński, członek Zarządu

Łukasz Ronduda, członek Zarządu

Andrzej Saramonowicz, członek Zarządu

Agnieszka Smoczyńska, członkini Zarządu

 

Chcesz wspierać działalność statutową Gildii Reżyserów Polskich?

Prosimy o dokonywanie wpłat:

Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich
ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
Nazwa banku: PKO Bank Polski
NR KONTA: 89 1020 1042 0000 8002 0302 4411
tytułem: darowizna na rzecz Gildii Reżyserów Polskich
Wszystkim darczyńcom dziękujemy


STATUT Związku Zawodowego Reżyserów Polskich
– Gildii Reżyserów Polskich 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich, zwany dalej Związkiem lub Gildią, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania i obrony praw reżyserów filmów fabularnych, ich interesów zawodowych i socjalnych oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

§ 2

 1. Związek działa na obszarze całego kraju, a jego siedzibą jest m. st. Warszawa.

2. Związek działa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej także u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego i współdziała z zagranicznymi związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi zrzeszającymi reżyserów i twórców oraz pracowników kultury innych zawodów i specjalności w zakresie reprezentacji i obrony praw swoich członków oraz niezrzeszonych reżyserów polskich, którzy zwrócą się do Związku o ich reprezentację lub pomoc w swoich sprawach.

3. Zakresem swojego działania Związek obejmuje wszystkich, którzy wykonują zawód reżysera, i zostali przyjęci w poczet członków przez Zarząd, Związek może reprezentować i bronić praw pracowniczych także tych osób, które wykonują zawód reżysera i które, nie będąc członkami Związku, zwrócą się do Zarządu z prośbą o ich reprezentację, interwencję lub inną pomoc w swoich sprawach.

4.Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Związek jest reprezentowany i działa w kraju i zagranicą przez osoby i organy określone w statucie oraz przez odpowiednio upełnomocnionych przez Zarząd przedstawicieli.

§3

 1. Związek prowadzi stronę internetową, na której zamieszcza wszystkie informacje dotyczące swojej działalności, zgodnie z zasadą jawności oraz przejrzystości działań Związku. Strona internetowa stanowi też miejsce zamieszczania ogłoszeń i wezwań. W bieżącej działalności Związku pomiędzy jego członkami i w pracy statutowych organów Związku, ze względu na specyfikę pracy zawodowej reżyserów, stosuje się także korespondencję oraz formy uzgadniania i podejmowania decyzji w sprawach bieżących za pomocą poczty elektronicznej, interaktywnych połączeń przez Skype’a i urządzenia telefonii komórkowej lub innych multimedialnych połączeń i przekazów internetowych, a potwierdzanie doręczeń, głosowania, podejmowanie decyzji wiążących za ich pośrednictwem uważa się za wiążące dla Związku i jego członków jeśli przekazy następują w czasie rzeczywistym, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub odnośne regulaminy organów władz Związku stanowią inaczej.
 2. Powyższe zasady dotyczą także udziału w pracach organów Związku i podejmowania wszelkich decyzji i uchwał.

§ 4

Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.

§ 5

Związek w swej działalności statutowej jest samorządny i niezależny od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji i wszelkich podmiotów, z którymi Związek współdziała.

§ 6

 1. Związek może podejmować współdziałania z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, społecznymi i zawodowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferach zainteresowań Związku.
 2. Związek może zrzeszać się z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz centralami związkowymi, ich agendami i przedstawicielstwami. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd Związku uchwałą po uprzednim poinformowaniu członków i zasięgnięciu ich opinii.

Rozdział II

Cele i zadania Związku

§ 7

Celem działalności Związku jest zbudowanie jedności środowiska reżyserów, ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich i pokrewnych reżyserów oraz osób trzecich, współdziałających w wykonywanej przez nich pracy twórczej w kolejnych stadiach  realizacji i postprodukcji dzieł,  oraz ich godności i innych dóbr osobistych oraz praw i interesów materialnych i niematerialnych a w szczególności:

 1. reprezentowanie, ochrona oraz obrona indywidualnych i zbiorowych praw i interesów zawodowych, społecznych i socjalnych członków i osób niezrzeszonych, a także ich rodzin w związku z następstwem prawnym do honorariów i tantiem reżyserów inter vivos i post mortem auctoris do przedmiotów wyłącznych osobistych i majątkowych praw do twórczych rezultatów ich artystycznej pracy zawodowej, na zasadach określonych prawem i statutem Związku,
 2. dążenie do zapewnienia członkom warunków stałego podnoszenia i doskonalenia swoich kwalifikacji i warsztatowych umiejętności zawodowych oraz rozwoju artystycznego, kształcenia ustawicznego i pogłębiania wiedzy, pozyskiwania stypendiów i grantów twórczych oraz innych form indywidualnego i zbiorowego mecenatu pracy twórczej i warunków socjalno-bytowych reżyserów
 3. realizacja innych zadań wynikających z odnośnych przepisów ustawy o związkach zawodowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i prawa własności intelektualnej,
 4. opracowywanie i negocjowanie projektów Układu Zbiorowego Pracy Reżyserów lub innych porozumień m.in. w sprawach warunków pracy` i wynagradzania jako swoistych źródeł zbiorowego prawa pracy z poszczególnymi pracodawcami lub związkami pracodawców oraz instytucji kultury biorących udział w dziele filmowym na każdym jego etapie i wzorcowych umów indywidualnych ze standardowymi klauzulami i warunkami także dotyczących praw autorskich oraz minimalnych stawek wynagradzania za różne rodzaje i stadia pracy reżyserskiej.

§ 8

1. Związek realizuje nakreślone cele między innymi przez wykonywanie następujących zadań:

 1. występowanie w imieniu członków Związku wobec właściwych organów władzy, administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego, pracodawców i wszelkich innych podmiotów i organizacji w sprawach dotyczących praw i interesów członków oraz działalności kulturalnej i kultury, w tym wobec wyspecjalizowanych agend publicznych oraz innych publicznych i prywatnych instytucji kultury, jak też pozostałych podmiotów publicznych i prywatnych zajmujących się działalnością organizacyjną, producencką, dystrybucyjną, upowszechnieniową, wszelkimi formami finansowania pracy twórczej reżyserów oraz promocji jej rezultatów oraz pokrewnych i pomocniczych zawodów twórczych związanych z twórczością reżyserów,
 2. opracowywanie i negocjowanie z pracodawcami, producentami, podmiotami finansującymi oraz innymi podmiotami umów określających warunki pracy i zatrudniania reżyserów oraz ich szczegółowe prawa, obowiązki i zasady wynagrodzenia w kolejnych stadiach realizacji, produkcji oraz postprodukcji, promocji i dystrybucji kolejnych form utrwalania na różnych nośnikach oraz rozpowszechniania i udostępniania wyreżyserowanych dzieł na podstawie opracowywanych i aktualizowanych wzorcowych zapisów umów i klauzul standardowych dotyczących reżyserów,
 3. opracowywanie wewnętrznych zasad i dokumentów samoregulacyjnych w formie zasad deontologii i etyki zawodowej, ewentualnie także sformalizowanych i zapisanych w postaci karty zawodowej albo kodeksu zawodowego reżysera,
 4. współdziałanie z określonymi przedstawicielstwami związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych i innych podmiotów, szczególnie działających m.in. w sferze kultury i sztuki,
 5. zrzeszanie się w ogólnokrajowych i międzynarodowych organizacjach związkowych i ich przedstawicielstwach, ze stowarzyszeniami twórczymi lub innymi organizacjami w tym społecznymi, pozarządowymi szczególnie działających m.in. w sferze kultury i sztuki, oraz ich wspólne tworzenie z innymi podmiotami,
 6. organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia zawodowego i związkowego oraz uczestnictwo w działalności szkoleniowej realizowanej przez innych organizatorów,
 7. udzielanie różnych form pomocy członkom Związku, w tym tworzenie funduszy celowych,
 8. sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem odnośnych przepisów prawa pracy, układów zbiorowych i porozumień, wzorcowych zapisów umów i wynegocjowanych warunków pracy oraz uczestniczenie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w społecznym nadzorze nad przestrzeganiem tych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy,
 9. rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej,
 10. opiniowanie projektów aktów prawnych, wnioskowanie zmian legislacyjnych i przyjmowanie stanowisk Związku dotyczących w szczególności prawa pracy oraz innych spraw pracowniczych i innego wykonywania pracy przez reżyserów w kontekście odrębnych od innych rodzajów pracy zawodowej, pod wieloma względami atypowych, specyficznych, zróżnicowanych przedmiotów, warunków i form oraz rezultatów profesjonalnej, indywidualnej i zbiorowej działalności artystycznej reżyserów w różnych dziedzinach i sektorach kultury; ustawodawstwa socjalnego, w tym opieki zdrowotnej i świadczeń emerytalnych, czasu pracy oraz innych spraw istotnych dla reżyserów, łączenia elastyczności zatrudnienia i pracy z zapewnieniem zabezpieczenia społecznego,
 11. udzielanie pomocy prawnej i podejmowania interwencji w przypadkach konfliktów między członkami a pracodawcami bądź innymi podmiotami, na rzecz których członkowie wykonują zawodową pracę twórczą, także wobec osób niezrzeszonych, które o takie formy reprezentacji i pomocy zwrócą się do Związku,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. racjonalną gospodarkę majątkiem Związku,
 14. przestrzeganie i realizowanie w działalności władz i członków Związku oraz zasad wewnątrzorganizacyjnej demokracji solidarności i dyscypliny związkowej,
 15. bieżące informowanie o działalności organów władz statutowych oraz składanie członkom sprawozdań z działalności Związku i jego organów.
 16. przyznawanie dorocznej nagrody im. Krzysztofa Krauze, której zasady określone są Regulaminem.

Rozdział III

Członkowie Związku

Ich Prawa i Obowiązki

§ 9

 1. Związek na zasadach dobrowolności zrzesza reżyserów filmów fabularnych, będących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz reżyserów spełniających powyższe kryteria jednak czasowo niepracujących na podstawie stosunku pracy lub też mających, typowe w tym zawodzie okresowe przerwy w wykonywaniu reżyserskiej pracy zawodowej, uzyskujących środki na utrzymanie z wynagrodzeń z pracy twórczej lub innej, wykonywanej na podstawie umów o pracę w innym charakterze i zawodzie, albo na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy.
 2. Członkami Związku mogą być również reżyserzy bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.
 3. Warunkiem aplikowania do związku jest posiadanie w dorobku jednego filmu fabularnego pełnometrażowego.
 4. W szczególnych, udokumentowanych przypadkach członkami Związku mogą być także osoby nie spełniające warunków statutu, pod warunkiem, że są to osoby wybitne, zasłużone dla środowiska reżyserów. Ich przyjęcie odbywa się na wniosek minimum 3 członków Związku, jednomyślną uchwała wszystkich członków  Zarządu.

§ 10

Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.

§ 11

1. Członkostwo ustaje w skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia w formie pisemnego oświadczenia
 2. wykluczenia za nieprzestrzeganie statutu, oraz regulaminów lub uchwał podejmowanych przez organy Związku lub inne działania na szkodę Związku, na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków, w terminie 21 dni od daty doręczenia decyzji odwołanie wnosi się pisemnie do Zarządu Związku, który przekazuje je do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków.
 3. skreślenia z listy członków Związku, na skutek niepłacenia składek lub niedostarczenia deklaracji do ZAPA poprzez okres sześciu miesięcy, na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków, w terminie 21 dni od daty doręczenia decyzji, odwołanie wnosi się pisemnie do Zarządu Związku, który przekazuje je do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków.
 4. zawieszenia członkostwa
 5. śmierci.
 1. Ze względu na konieczność niezwłocznego rozpatrywania odwołań członków Związku od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia i skreśleń członków Związku w czasie przerw między statutowymi Walnymi Zebraniami Członków, regulamin ich rozpatrywania, uchwalany przez Zarząd, winien także przewidywać możliwość elektronicznego głosowania nad odwołaniami od decyzji Zarządu w sprawie wykluczeń i skreśleń członków Związku.

§ 12

Członek Związku ma prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach Związku,
 2. wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku,
 3. brać udział w kształtowaniu celów programowych oraz statutowych i organizacyjnych zasad działania Związku,
 4. do działania w imieniu Związku w granicach udzielonego przez Zarząd upoważnienia,
 5. do uzyskiwania od Związku różnych form pomocy w sprawach pracowniczych, socjalnych i związkowych, w miarę  możliwości finansowych Związku.
 6. do korzystania z prowadzonych przez Związek lub za jego pośrednictwem albo przy udziale Związku form pracy szkoleniowej, stypendialnej i pomocy w pozyskiwaniu grantów twórczych
 7. do bieżącej informacji o działalności Związku.
 8. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli.

§ 13

Członek Związku jest obowiązany do:

 1. przestrzegania statutowych i regulaminowych przepisów obowiązujących w Związku,
 2. udziału w pracach związkowych,
 3. wykonywania uchwał podejmowanych przez organy Związku,
 4. terminowego opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku na zasadzie i w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków.
 5. Przestrzegania klauzuli poufności będącej załącznikiem do deklaracji członkowskiej.

§ 14

Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego o tym samym charakterze

Rozdział IV

Organy Związku

§ 15

 1. Organami Związku są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Związku,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Organy Związku realizują wyznaczone im zadania na warunkach określonych w niniejszym statucie.
 2. Kadencja organów Związku trwa 3 lata.

§ 16

 1. Członkowie organów Związku, pochodzą wyłącznie z wyboru,
 2. Wybory członków organów Związku mogą odbywać się także w formie przewidzianej w § 3 i 20 ust.1 Statutu.
 3. Członkowie organów Związku obowiązani są w szczególności:
 1. uczestniczyć w pracach organów, do których zostali powołani oraz w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Związek,
 2. przestrzegać uchwał oraz statutowych i regulaminowych przepisów obowiązujących w Związku,
 3. utrzymywać kontakty ze swymi wyborcami i informować ich o działalności Związku, a szczególnie o pracach organów, zespołów, komisji, w których uczestniczą,
 4. przekazywać organom, zespołom i komisjom działającym w Związku opinie, uwagi i wnioski swoich wyborców,
 5. godnie reprezentować Związek.

§ 17

Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

 1. ustania członkostwa,
 2. rezygnacji z mandatu,
 3. odwołania w trybie określonym w § 18 Statutu,
 4. zawieszenia
 5. śmierci,

§ 18

Walne Zebranie Członków Związku może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na własną prośbę lub w przypadku niewypełniania obowiązków, naruszania postanowień statutu, regulaminów, nierealizowania uchwał organów Związku, utraty praw publicznych lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych.

§ 19

 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 1. rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku i jego organów oraz podejmowanie decyzji w sprawie absolutorium dla tych organów,
 2. przedstawiania propozycji zmian programowych, określanie i uchwalanie programu głównych kierunków i celów działania Związku,
 3. uchwalanie statutu Związku i jego zmian,
 4. uchwalanie ordynacji i regulaminów wyborczych oraz innych regulaminów działania organów Związku i postępowania w sprawach członkowskich: zawieszenia, wykluczeń i skreśleń,
 5. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań wniesionych do Walnego Zebrania przez członków Związku od decyzji Zarządu o wykreśleniu lub skreśleniu i podejmowanie decyzji w tych sprawach, jeśli nie zostały wcześniej podjęte w trybie pilnym w formie głosowań elektronicznych.
 7. określanie kierunków i zasad gospodarki finansowej i majątkowej Związku, uchwalanie budżetu, zatwierdzenie sprawozdań z jego wykonania oraz zatwierdzenie bilansów,
 8. uchwalanie wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku,
 9. wybór osób wymienionych w pkt. 5 w przypadku wygaśnięcia mandatów przed upływem kadencji,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i zasadach postępowania likwidacyjnego oraz powołanie Komisji Likwidacyjnej.
 11. wybór honorowego Przewodniczącego Związku.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków Związku jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków w 1 terminie i dowolnej liczbie członków w 2 terminie. Ze względu na specyfikę pracy reżyserów, uniemożliwiającą niekiedy osobisty udział w Walnych Zebraniach w ustalonym miejscu i czasie, dopuszcza się też głosowanie i udział członków w Walnych Zebraniach w czasie rzeczywistym przy pomocy elektronicznych multimedialnych technologii oraz urządzeń, pozwalających uczestniczyć na odległość w obradach i głosować interaktywnie, wedle uchwalonych przez Walne Zebranie Członków regulaminów przebiegu obrad i głosowań w takich formach. Wymagane są w tym celu pisemne oświadczenia woli zawierające wyrażenie zgody na takie formy udziału w obradach i głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków zgodnie z odpowiednimi regulaminami wyborów i przebiegu Zebrań lub udzielenie pisemnego upoważnienia innemu Członkowi Związku.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawach:
 1. absolutorium,
 2. statutu,
 3. programu,
 4. rozwiązania Związku,

– wymagają bezwzględnej większości (co najmniej 50% + 1) głosów członków Walnego Zebrania uczestniczących w głosowaniu, ze względu na specyfikę pracy reżyserów dopuszcza się  interaktywne głosowanie elektroniczne w czasie rzeczywistym.

3. Uchwały Walnego Zebrania w pozostałych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania uczestniczących w głosowaniu.

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być zarządzane przez przewodniczącego Walnego Zebrania w sprawach dotyczących wyborów lub na wniosek co najmniej1/10 obecnych członków Związku.

§ 21

 1. Walne Zebrania Członków Związku są zwyczajne i nadzwyczajne,
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku jest zwoływane przez Zarząd co trzy lata, nie wcześniej niż do 30 dni przed upływem kadencji i nie później niż 60 dni po upływie kadencji określonej w obowiązującym statucie Związku. W przerwach między Zwyczajnymi Walnymi Zebraniami możliwe jest zwoływanie i odbywanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Związku lub podejmowanie przy zastosowaniu głosowań elektronicznych czynności wymagających pilnych, jednostkowych decyzji o szczególnej wadze z udziałem wszystkich mogących uczestniczyć w zarządzonym głosowaniu członków Związku, takich jak sprawy odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczeń i skreśleń członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd w terminie do 60 dni od daty złożenia pisemnego wniosku, zawierającego proponowany porządek obrad w tej sprawie przez:
 1. co najmniej 50 %członków Związku,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek Zarządu.
 1. Zarząd Związku zwołuje Walne Zebranie Członków Związku i powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej 14 dni przed ustalona datą zebrania. Powiadomienia dokonuje się pocztą elektroniczną na podane przez członków adresy emailowe lub listem poleconym na podany przez członka związku adres.

§ 22

 1. Zarząd Związku jest organem kierującym bieżącą pracą Związku, uprawnionym do reprezentacji Związku, zgodnie z kompetencjami określonymi w niniejszym statucie.
 2. Do reprezentowania Związku upoważnionych jest trzech członków Zarządu łącznie.
 3. Zarząd Związku tworzą jego członkowie wybrani przez Walne Zebranie Członków  Związku.
 4. Do Zarządu Związku należy w szczególności:
 1. określenie środków, metod i terminów działań podejmowanych przez Związek dla realizacji zadań i celów programowych,
 2. realizowanie uchwał, decyzji i wytycznych Walnych Zebrań,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej, majątkowej i gospodarczej Związku w ramach budżetu i planu społeczno – gospodarczego,
 4. powoływanie i określanie zasad działania zespołów, komisji, przedstawicielstw i agend Związku oraz udzielanie im pomocy metodycznej,
 5. tworzenie, organizowanie i nadzorowanie stanowisk pracy etatowej i społecznej, niezbędnej w działalności Związku,
 6. określanie terminów, celów, tematów i zasad organizacyjnych Walnych Zebrań – organizacyjno-techniczne ich przygotowywanie i zwoływanie,
 7. podejmowanie decyzji dotyczących działalności Związku w zakresie sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i wykonywania prawa do strajku oraz organizowanie tych działań,
 8. podejmowanie interwencji i negocjacji wynikających z funkcji i uprawnień Związku,
 9. uchwalanie regulaminów w sprawach dotyczących zakresu działania i uprawnień Zarządu, określenie kompetencji członków kierownictwa Związku,

10) udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Związku.

11) wykluczanie, skreślanie i zawieszanie członków Związku.  Jednomyślnie przy obecności 100 proc członków Zarządu

§ 23

 1. Zarząd jest władny podejmować uchwały, jeżeli w jego posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% jego członków.
 2. Uchwały Zarządu w sprawach:
 1. zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, wymagają większości co najmniej 50% głosów członków uczestniczących w posiedzeniu.
 2. podjęcia akcji protestacyjnej lub strajkowej, wymagają większości co najmniej 70% głosów członków uczestniczących w posiedzeniu.
 3. powoływania nowych członków nie spełniających warunków statutu, wymagają obecności 100% członków Zarządu i jednomyślnego głosowania.

3. Uchwały Zarządu w pozostałych sprawach podejmowane są większością głosów członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 90 dni.
 2. W posiedzeniach Zarządu mogą także uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego przewodniczący a w razie jego choroby lub nieobecności prawo do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z jego członków.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku podporządkowanym wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków Związku.
 2. Komisję Rewizyjną tworzą członkowie wybrani przez Walne Zebranie w liczbie określonej przez to zebranie.
 3. Do Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 1. bieżące i okresowe kontrolowanie:

a. merytorycznej, finansowej i majątkowej działalności organów Związku oraz jej jednostek organizacyjnych i agend,

b. realizacji uchwał, decyzji i postanowień podjętych przez odnośne organy Związku,

 1. składanie organom Związku sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontrolowanych ustaleń,
 1. dokonywanie dla potrzeb Walnych Zebrań okresowych, kompleksowych ocen działalności Związku, jego organów i członków organów Związku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sprawozdawczo – Wyborczych i Walnych Zebrań Członków Związku,
 2. opiniowanie projektów budżetu, preliminarzy budżetowych, planów społeczno – gospodarczych, sprawozdań finansowo- majątkowych oraz dokonywanie ocen bilansów,
 3. wnioskowanie w sprawach naruszeń przepisów statutowo – regulaminowych i w innych sprawach dyscyplinarnych do właściwych organów Związku,
 4. składanie Zwyczajnym Walnym Zebraniom Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w sprawach absolutorium dla organów Związku,
 5. powoływanie spośród członków Komisji Rewizyjnej zespołów kontrolnych i organizowanie oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. uchwalanie regulaminów w sprawach dotyczących działalności i kompetencji Komisji Rewizyjnej,
 7. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Komisji Rewizyjnej w przypadkach wymagających takiego upoważnienia.
 8. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest władna podejmować uchwały jeżeli uczestniczy w jej posiedzeniu co najmniej 50% jej członków, w regulaminie pracy Komisji możliwe jest przyjęcie form głosowań elektronicznych na zasadach analogicznych jak w § 20 Statutu Związku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, jej członków uczestniczących w posiedzeniu.

§ 27

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 180 dni.
 2. Komisja Rewizyjna może wzywać na swoje posiedzenia określone osoby w celu złożenia niezbędnych wyjaśnień i informacji, może ona także zapraszać określone osoby do uczestnictwa w je posiedzeniach.
 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący a w razie jego choroby lub nieobecności prawo do zwołania posiedzenia Komisji przysługuje każdemu z jej członków.

Rozdział V

Majątek Związku

§ 28

1. Majątek Związku powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, zapisów i dotacji,
 3. z działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej.
 1. Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku w obowiązującej wysokości nie podlegają zwrotowi.
 1. Przyjęcie darowizny, zapisu, subwencji lub dotacji wymaga zgody Zarządu Związku i nie może być uzależniane warunkami sprzecznymi z interesami Związku.

§ 29

 1. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa, środki finansowe i papiery wartościowe,
 2. Składniki majątkowe Związku przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-oświatowej oraz na działalność statutową.

§ 30

 1. Zarząd Związku prowadzi działalność w ramach budżetu i planu społeczno-gospodarczego, zawiera umowy i zaciąga zobowiązania majątkowe.
 2. Za zarządzanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność członkowie Zarządu Związku lub osoby upełnomocnione przez Zarząd.
 3. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch osób – członków Zarządu w tym Przewodniczącego lub osoby upełnomocnionej przez Zarząd,
 4. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych w wartości określonej w przepisach państwowych wymagana jest opinia Komisji Rewizyjnej i opinia Zarządu zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania.

Rozdział VI

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 31

Prawo do wykładni przepisów statutu mają – w łącznym działaniu Zarząd i Komisji Rewizyjna Związku.

§ 32

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić w trybie określonym w § 19 ust. 2 pkt. 10 niniejszego statutu.
 2. Ostatnie Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku.
 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym sądzie.