Nagroda


Zawód reżysera zawsze wymaga obrania pewnej strategii. Można iść z prądem, hołdując kinu rozumianemu głównie jako rozrywka, można też wybrać trudniejszą drogę, drogę kina autorskiego. Patron naszej Nagrody, Krzysztof Krauze, opowiedział się za tym drugim i to w sposób, który może dawać siłę w podejmowaniu podobnych decyzji nam wszystkim. Co wyróżniało jego twórczość? Można to ująć trzema słowami: nonkonformizm, wrażliwość społeczna i kunszt artystyczny.

Prospołeczna postawa Krzysztofa Krauze oznaczała pochylenie się nad losem pojedynczego człowieka, nierzadko artysty, ale może przede wszystkim na ukazywaniu społecznych przemian zachodzących w naszym społeczeństwie, na zarejestrowaniu kamerą tego, co dzieje się tu i teraz bez publicystycznego tonu czy szukania taniej sensacji. Warto, by nagroda im. Krzysztofa Krauze promowała takie postawy twórców.

Chcielibyśmy by nasza nagroda była nagrodą za nonkonformizm. Co on dla nas oznacza? Na pewno łączy się z takimi pojęciami, jak wewnętrzna wolność, niezależność, odwaga cywilna. Jakie cechy trzeba spełniać, żeby zasłużyć na miano nonkonformisty? Na pewno trzeba mieć silne przekonanie do swoich odczuć i poglądów i wynikającej z nich konsekwentnej postawy wobec świata. To umiejętność „płynięcia pod prąd”, odwaga stawania w obronie swoich przekonań, czasem wbrew opinii większości, wbrew opinii własnego środowiska. To jest chęć bronienia słabszych wobec silniejszych, mniejszości wobec większości. To jest bezkompromisowość, wyeliminowanie ze swego działania prostej kalkulacji „czy to mi się opłaci”.

fot. Grażyna Gudejko

 

Laureat za rok 2022

Damian Kocur za film „Chleb i sól”

Laureatka za lata 2020-2021

Iwona Siekierzyńska za film „Amatorzy”

Laureat za rok 2019

Piotr Subbotko za film „Dziura w głowie”

Laureat za rok 2018

Wojtek Smarzowski za film „Kler”

Laureatka za rok 2017

Anna Jadowska za film „Dzikie róże”

Laureat za rok 2016

Wojtek Smarzowski za film „Wołyń”

Laureat za rok 2015

Grzegorz Królikiewicz za film „Sąsiady”

 


Regulamin Nagrody im. Krzysztofa Krauze

REGULAMIN NAGRODY IM. KRZYSZTOFA KRAUZE

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki przyznawania przez Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildię Reżyserów Polskich dorocznej Nagrody im. Krzysztofa Krauze.
 2. Organizatorem Nagrody jest Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-724) ul. Chełmska 21, wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000460836.
 3. Fundatorem nagrody rzeczowej w postaci pracy artystycznej jest Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-724) ul. Chełmska 21, wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000460836.
 4. Konkurs obsługiwany jest logistycznie przez Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-724) ul. Chełmska 21, wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000460836.

§2

 1. Nagroda jest przyznawana corocznie.
 2. Nagroda ma charakter ogólnopolski i dotyczy tylko reżyserów, których filmy są produkcjami polskimi lub  powstały w koprodukcji polskiej i miały premierę  kinową, telewizyjna lub festiwalową między 1 stycznia a 31 grudnia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na film pełnometrażowy fabularny.
 3. Laureatem corocznej nagrody może być tylko jeden reżyser. Nagrody nie można podzielić.
 4.  Celem Nagrody jest wyłonienie laureata spośród reżyserów, których filmy są produkcjami polskimi lub  powstały w koprodukcji polskiej i miały premierę  kinową, telewizyjna lub festiwalową między 1 stycznia a 31 grudnia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 5. Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Związku Zawodowego Reżyserów Polskich – Gildii Reżyserów Polskich.

§3

 1. Każdy członek Związku Zawodowego Reżyserów Polskich – Gildii Reżyserów Polskich ma prawo zgłosić kandydata do Nagrody.
 2. Zgłaszanie kandydatów odbywa się drogą e-mailową na adres sekretarza Nagrody do 30 stycznia danego roku kalendarzowego. Zgłoszenie musi dotrzeć do Sekretarza Nagrody w powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględniane.
 3. Laureata wybiera Kapituła Nagrody uchwałą podjętą zwykłą większością głosów podczas obrad dotyczących wyłonienia Laureata Nagrody w głosowaniu jawnym. Ze względu na specyfikę pracy reżyserów, uniemożliwiającą niekiedy osobisty udział w Obradach w ustalonym miejscu i czasie, dopuszcza się też głosowanie i udział członków Kapituły Nagrody w Obradach w czasie rzeczywistym przy pomocy elektronicznych multimedialnych technologii oraz urządzeń, pozwalających uczestniczyć na odległość w obradach i głosować interaktywnie.  Do podjęcia uchwały o wyborze Laureata potrzebny jest udział w obradach wszystkich Członków kapituły.
 4. Kapituła Nagrody składa się z 5 (pięciu) Członków Gildii, w tym Przewodniczącego, wybieranych corocznie przez Walne Zebranie Członków Gildii do dn. 31 grudnia danego roku. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.
 5. Z członkostwa w Kapitule Nagrody musi zrezygnować członek Gildii, którego film został zgłoszony do Nagrody. W takim przypadku Zarząd Gildii dokonuje wyboru uzupełniającego członka Kapituły spośród członków Gildii.
 6. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka Kapituły. W takim przypadku Zarząd Gildii dokonuje wyboru uzupełniającego członka Kapituły spośród członków Gildii.
 7. W każdej edycji odbywają się 2 (dwa) posiedzenia Kapituły Nagrody, w tym pierwsze posiedzenie po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń i drugie w celu wyboru Laureata.
 8. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody im. Krzysztofa Krauze.
 9. Sekretarzem Kapituły Nagrody jest Dyrektor Gildii lub inna osoba wyznaczona przez Kapitułę.
 10. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze reżyserów zgłoszonych do Nagrody i jej laureata.
 11. Do obowiązków Sekretarza należy:
  a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły Nagrody o reżyserach zgłoszonych do Nagrody przed I posiedzeniem Kapituły w danej edycji Nagrody,
  b) protokołowanie obrad Kapituły,
  c) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad,
  d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.
 12. Kapituła Nagrody ogłasza Laureata Nagrody podczas uroczystej gali przyznania Nagrody dn. 2 kwietnia każdego roku.
 13. Termin, o którym mowa powyżej nie może zostać zmieniony bez ważnego powodu.
 14. Podanie do publicznej wiadomości informacji o Nagrodzie leży w obowiązkach Sekretarza Nagrody.
 15. Miejsce uroczystości jest ogłaszane nie później, niż na miesiąc przed wręczeniem Nagrody.

§4

 1. Werdykt Kapituły Nagrody jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.

§5

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji elektronicznej spowodowane pominięciem, przerwą, usunięciem, wadą lub opóźnieniem operacji albo transmisji, a także za techniczne, sieciowe, telefoniczne, elektroniczne, komputerowe, sprzętowe lub programowe usterki albo ograniczenia, o jakimkolwiek charakterze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładną transmisję albo brak wyświetlania materiałów z gali wręczenia Nagród wskutek problemów technicznych lub przeciążenia Internetu albo strony internetowej, bądź też kombinacji tych czynników.

§6

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Nagrody, w szczególności w przypadku zauważenia istotnych wad prawnych regulaminu lub wad uniemożliwiających przeprowadzenie Nagrody w sposób prawidłowy.

§7

Jeśli nagroda w danym roku kalendarzowym przekracza kwotę zwolnioną z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF z dnia 26/07/1991r., podatek pokrywa fundator Nagrody.

§8

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przyznawania Nagrody.